previous arrow
next arrow
Slider

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık;  günümüzde ve gelecekte çok ihtiyaç duyulan/duyulacak olan meslek alanlarından biridir. Meslek ünvanları  “Psikolojik Danışman” olan bölüm mezunlarımız, hizmet sektöründe yer alan insan odaklı bütün işlerde yetkinlikle çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olacak şekilde yetiştirilmektedirler. Bu bağlamda, mesleki rehberlik, bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı, psikolojik testler gibi psikolojik danışmanlık alanına özgü derslerin yanı sıra bölümdeki  pek çok ders  uygulamalı olarak verilmektedir. Amacımız, mezunlarımızın yalnızca okullarda rehber öğretmenler olarak değil, diğer pek çok alanda da başarıyla çalışabilmeleri için ihtiyaçları olan yeterlilikleri kazanmalarına temel hazırlamak ve destek olmaktır. Sorumlulukları; normal koşullarda, normal olarak çalışan ve yaşayan her yaştan bireylerin gelişimlerine ve yaşamlarına psikolojik olarak sağlıkla devam edebilmeleri için  yardımcı olmak olan psikolojik danışmanların çalışma alanlarına okullar, kamu ve özel kurumların insan kaynakları departmanları, rehabilitasyon merkezleri, çocuk esirgeme kurumu birimleri, aile mahkemeleri, bakım evleri, huzur evleri örnek olarak gösterilebilir.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Müfredat Programı

(2018-2019 Öğretim Yılı itibariyle)

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT101 Eğitime Giriş MB 2 0 2 3
SOS101 Eğitim Sosyolojisi MB 2 0 2 3
TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 GK 2 0 2 3
ING101 Yabancı Dil I GK 2 0 2 3
TRE101 Türk Dili 1 GK 3 0 3 5
BİT111 Bilişim Teknolojileri GK 3 0 3 5
RPD 101 Psikolojiye Giriş AE 2 0 2 4
RPD103 Kültürel Antropoloji AE 2 0 2 4
Toplam 18 0 18 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
FEL101 Eğitim Felsefesi MB 2 0 2 3
EGT103 Öğretim Teknolojileri MB 2 0 2 3
TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 GK 2 0 2 3
ING102 Yabancı Dil 2 GK 2 0 2 3
TRE102 Türk Dili 2 GK 3 0 3 5
RPD102 Gelişim Psikolojisi 1 AE 2 0 2 4
RPD104 Fizyolojik Psikoloji AE 2 0 2 4
RPD106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma AE 2 0 2 5
Toplam 17 0 17 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT208 Öğretim İlke ve Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli1 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 1 GK 2 0 2 3
RPDXXX Seçmeli 1 AE 2 0 2 4
RPD201 Gelişim Psikolojisi 2 AE 2 0 2 4
RPD203 Öğrenme Psikolojisi AE 2 0 2 4
RPD205 Sosyal Psikoloji AE 2 0 2 4
RPD207 Temel İstatistik AE 2 0 2 4
Toplam 16 0 16 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT202 Türk Eğitim Tarihi MB 2 0 2 3
EGT206 Eğitimde Araştırma Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 2 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 2 GK 2 0 2 3
EGT307 Topluma Hizmet Uygulamaları GK 1 2 2 3
RPDXXX Seçmeli 2 AE 2 0 2 4
RPD202 Kişilik Kuramları AE 2 0 2 2
RPD204 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları AE 2 0 2 2
RPD206 Karakter ve Değer Eğitimi AE 2 0 2 3
RPD208 Test Dışı Teknikler AE 1 2 2 3
Toplam 18 4 20 30
V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB 2 0 2 3
EGT305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 3 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 3 GK 2 0 2 3
RPDXXX Seçmeli 3 AE 2 0 2 4
RPD301 Davranış Bozuklukları 1 AE 2 0 2 3
RPD303 Psikolojik Testler AE 1 2 2 3
RPD305 Psikolojik Danışman İlke ve Teknikleri AE 2 0 2 3
RPD307 Psikolojik Danışma Kuramları AE 2 0 2 2
RPD309 Mesleki Rehberlik AE 2 0 2 2
Toplam 19 2 20 30
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
EGT303 Eğitimde Ahlak ve Etik MB 2 0 2 3
EGT204 Sınıf Yönetimi MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 4 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 4 GK 2 0 2 3
RPDXXX Seçmeli 4 AE 2 0 2 4
RPD302 Davranış Bozuklukları 2 AE 2 0 2 2
RPD304 Psikolojik Danışma Becerileri AE 1 2 2 4
RPD306 Grupla Psikolojik Danışma AE 2 0 2 3
RPD308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları AE 1 2 2 2
RPD310 Manevi Danışmanlık AE 2 0 2 2
Toplam 18 4 20 30
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
RPD401 Okullarda RPD Uygulamaları 1 MB 2 6 5 10
EGT403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 5 MB 2 0 2 4
RPDXXX Seçmeli 5 AE 2 0 2 4
RPD403 Aile Danışmanlığı AE 2 0 2 2
RPD405 Meslek Etiği ve Yasal Konular AE 2 0 2 2
RPD407 RPD de Program Geliştirme AE 2 0 2 2
RPD409 Bireylerde Psikolojik Danışmanlık Uygulaması 1 AE 1 2 2 3
Toplam 15 8 19 30
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
RPD402 Okullarda RPD Uygulamaları 2 MB 2 6 5 10
MBSXXX Seçmeli 6 MB 2 0 2 4
RPDXXX Seçmeli 6 AE 2 0 2 4
RPD404 Çocuk Hukuku AE 2 0 2 3
RPD406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma AE 2 0 2 3
RPD408 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri AE 2 0 2 3
RPD410 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 AE 1 2 2 3
Toplam 13 8 17 30
Genel Toplam T U K AKTS SAAT YÜZDE
MB Meslek Bilgisi 40 12 46 80 52 31
GK Genel Kültür 26 2 27 42 28 18
AE Alan Eğitimi 68 12 74 118 80 51
Toplam 134 26 147 240 160 100
TDE115 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili

Dilin insan ve toplum hayatındaki önemini kavratmak, dillerin sınıflandırılmasını ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yerini göstermek, Türkçenin ses bilgisi, yapı bilgisi ve anlam bilgisi açısından özelliklerini benimsetmek, yazım kurallarını göstermek.

ING101 İngilizce I

Bu ders, dil öğretiminde dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

ING102 İngilizce II

Bu derste araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve zihinsel yetenekler gibi psikolojiye giriş konuları incelenir.

TRH115 Türk Modernleşmesi ve Inkılap Tarihi I

Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak.

PSI101 Psikolojiye Giriş I

Psikolojinin temel terim, kavram, konu ve alt alanları nesnel ve bilimsel araştırmaların doğrultusunda incelenir. Bu kapsamda ele alınan temel konular: Psikolojinin konusu ve amaçları, araştırma yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve zihinsel yeteneklerdir.

PSI111 Fizyolojik Psikoloji

Bu derste merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisine ilişkin temel bilgiler; beynin bölüm ve işlevleri, nöronlar, nörotransmitterler; nörohormonlar; bellek, dikkat, korku gibi işlevler ve ilgili beyin bölümleri; uyku-uyanıklık ve sirkadiyen ritim konuları işlenecektir.

FEL 105 Felsefeye Giriş

Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş., felsefe, din, mantık, matematik gibi alanlarla ilişkisi nedir gibi konular işlenmektedir. Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

SOS 103 Sosyoloji

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

BİT 111 : Bilişim Teknolojileri I

Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

BİT 112 : Bilişim Teknolojileri II

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

TRE 101: Türkçe I: Yazılı Anlatım

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

TRE II: Sözlü Anlatım:

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi II

Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak. Osmanlı Döneminde başlayıp Türkiye Cumhuriyetinde süren Türk modernleşmesi, Millî Mücadele süreci ve Atatürk Döneminde yoğunlaşan inkılaplar işlenir. Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci ve sebepleri, dağılmayı modernleşme yoluyla durdurma çabaları, Tanzimat, Meşrutiyet, Millî Mücadele, Cumhuriyet‘in kuruluşu, Atatürk ilke ve inkılapları.

PSI102 Psikolojiye Giriş II

Psikolojinin temel terim, kavram, konu ve alt alanları nesnel ve bilimsel araştırmaların bulguları doğrultusunda incelenir. Bu kapsamda ele alınan konular: Gelişim, güdüler ve duygular, kişilik, stres ve sağlık psikolojisi, normal dışı davranışlar, psikoterapiler ve sosyal psikolojidir.

RPD 124 Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

EBB 102 Eğitim Felsefesi

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

SOS 110: Sosyal Antropoloji

Antropoloji alanı ve dalları, antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramların incelenmesi.

PSI114 Gelişim Psikolojisi I

Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin tarihçesi, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar, doğum öncesi gelişim, yeni doğan bebek, bebeklik, okul-öncesi dönemde bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi, okul dönemi, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve orta yaş krizi, yaşlılık ve bu dönemlere ilişkin gelişim boyutlarını ele almaktır.

RPD 122 Araştirma Teknikleri ve Raporlaştırma

Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve rapor yazım kuralları.

EBB 201: Ölçme ve Değerlerndirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

RPD 211 Bilim Tarihi

İlkçağ’dan günümüze önemli bilimsel gelişmelerin ve bilimsel zihniyet değişimlerinin işlendiği derstir. İlkçağ uygarlıklarından günümüze, tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan temel bilimsel gelişimler, değişimler.

RPD 203 Özel Eğitim

Bu derste özel eğitime muhtaç bireyler ve ailelerinin eğitim, gelişim, uyum ve psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesinde birey ve aileye uygun rehberlik ve yöneltme hizmetlerinin nasıl verileceği, rehabilitasyon, aile danışmanlığı, ana-baba eğitimi, özürlü çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmetleri gibi konular incelenir. Öğrenciler, dezavantajlı ve üstün yetenekli kişilerin, özel gereksinimleri olan kişiler olduklarının kavrayacaklardır. Özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerinin hem engellenmişlik ve korku gibi olumsuz duygularının . hem de başardıklarının fark edilmesini sağlanacaktır.

RPD 209 Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Psikolojik danışman adayı öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlığın temellerini oluşturan ve daha sonra her birini birer ders olarak görecekleri konuları tanımaları ve psikolojik danışmanlık mesleğinin etik ve profesyonel yönlerini kavramalarının sağlanması

PSI215 Gelişim Psikolojisi II

Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin tarihçesi, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar, doğum öncesi gelişim, yeni doğan bebek, bebeklik, okul-öncesi dönemde bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi, okul dönemi, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve orta yaş krizi, yaşlılık ve bu dönemlere ilişkin gelişim boyutlarını ele almaktır.

RPD 205 Okullarda Gözlem

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

EBB 204 Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler)

Test Dışı Teknikler

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çalışmalarının yapılması.

RPD 210 İnsan İlişkileri ve İletişim

Kişilerarası ilişkilerin doğası ve iletişimin ilişkilerdeki rolünün ortaya konulması amaçlanmaktadır. Kişiyi merkeze alarak, diğer insanlarla ilişkilerinin, algı, duygu, düşünce ve davranış düzeyinde, kuramsal bilgilerle ele alınacak, iletişim süreçlerinin rolü, çatışmalar ve çatışma çözüm yolları incelenecektir.

EBB 206 Öğrenme Psikolojisi

Algısal süreçlerin ve öğrenmenin temel ilke ve kuramlarının öğrenilmesi ve bu bilginin eğitimin her alan ve düzeydeki temel ilkelerine ve bilişsel-davranışçı tedavi süreçlerinin oluşturulmasına katkısının anlaşılması amaçlanmaktadır. Temel kavramların yanında klasik, edimsel koşullama ve sosyal öğrenme gibi öğrenmenin yaşamı sürdürmedeki önemini gösteren kuramsal yaklaşımların ve bunların davranışı değiştirme açısından sonuçları ele alınacaktır.

EBB 208 Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

RPD 217 İstatistik II

Psikoloji alanında basit bir alan araştırması verilerinin çözümlenmesi için gerekli olan temel istatistiksel testlerin seçilmesi, hesaplanması, sonuçlarının değerlendirilip yorumlanması ve yazılmasıdır. SPSS kullanımı.

RPD 214 Sosyal Psikoloji

Alana ilişkin temel kavram ve kuramlar ile bunlara ilişkin güncel literatür aktarılır. Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranış özellikleri sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, tutum değişimi, uyma, itaat, saldırganlık, yardımseverlik, grup üyeliği gibi başlıklar altında irdelenir.

RPD 301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

RPD 307 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yolları.

RPD 303 Kişilik Kuramları

Çeşitli kuramcıların insan doğasına, kişiliğe yaklaşımları incelenir. Bunlar: Treyt yaklaşımı, biyolojik yaklaşım, psikanalitik ve yeni analitik yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar temel kavramların yanı sıra her yaklaşımın kişiliği değerlendirme teknikleri, anormal davranışı açıklama şekilleri ve geliştirdikleri psikoterapi teknikleri açısından ele alınır.

RPD 305 Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık

Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları.

RPD 302 Grupla Psikolojik Danışma

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.

RPD 304 Davranış Bozuklukları

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri, klasik sınıflandırma ve güncel DSM tanı ölçütleri; DSM tanı ölçütlerine göre davranış bozuklukluları ve müdahale yöntemleri

RPD 310 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.

RPD 306 Psikolojik Danışma Kuramları

Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler, kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.

RPD 308 Rehberlikte Program Geliştirme

İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması.

RPD 401 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

RPD 403 Topluma Hizmet Uygulamaları

Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.

RPD 407 Psikolojik Testler

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

RPD 409 Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüklerinin sınıflandırılması, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamının düzenlenmesi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, ailelerine, öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma yöntem ve teknikleri.

RPD 411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. Bu dersin amacı, psikolojik araştırma yöntemlerinin neler olduğu, araştırma deseni kurma, değişkenlerin kontrol etme, uygulama yapma ve veri analizlerinin öğrenilmesidir. Dersin sonunda APA formatında tez veya makale yazımı için gerekli temel bilgilerin kazandırılması beklenmektedir.

RPD 413 Eğitim Yönetimi

Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreçleri, örgüt ve örgüt türleri, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik kuramları.

RPD 402 Kurum Deneyimi

Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

RPD 404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması

RPD 408 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Semineri

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

RPD 410 Meslek Etiği ve Yasal Konular

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

PSI417 Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

Bu dersin amacı, psikolojik araştırma yöntemlerinin neler olduğu, araştırma deseni kurma, değişkenlerin kontrol etme, uygulama yapma ve veri analizlerinin öğrenilmesidir. Dersin sonunda APA formatında tez veya makale yazımı için gerekli temel bilgilerin kazandırılması beklenmektedir.

PSI419 Alan Çalışması III

Bir dönem önceki dersin devamı niteliğinde, hastane, özel eğitim merkezi, çeşitli vakıf ve derneklerde klinik uygulamalara ilişkin gözlemler yapılması, alanla ilgili teorik bilgilerin pratikteki somut karşılıkları ile birlikte yeniden ele alınarak pekiştirilmesi.

PSI408 Gelişim Psikolojisinde Çağdaş Gelişmeler

Gelişim psikolojisi alanında yer alan farklı ve güncel konuların ayrıntılı şekilde, kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi.

PSI410 Sosyal Psikolojide Çağdaş Gelişmeler

Çağdaş dünyanın sosyal psikolojide geliştirdiği teorilerden ve uygulamalardan haberdar olmak.

PSI412 Psikometride Çağdaş Gelişmeler

Dersin amacı, modern test teorisini öğrenme, teoriye uygun psikoloji testlerin geliştirilmesi süreci hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

PSI414 Siyaset Psikolojisi

Politik ve psikolojik süreçlerin etkileşimlerini, insanların davranışları ve toplumlar üzerindeki etkilerini yerel ve küresel düzeyde açıklamak ve anlamak.

PSI416 Grup Süreçleri

Sosyal grupların oluşumu, işlevi, süreçleri, birey-grup etkileşimi konularını geniş bakış açılarıyla irdelemek, sosyal hızlandırıcı ya da sosyal ket vurucu özellikleri bakımından grup etkisi hakkında bilgi sahibi olmak.

PSI418 Adli Psikoloji

Suç ve suçluk konularının psikolojisi, yasal süreçlerdeki problemler, hukuki zorunluluklar, kriminoloji, penoloji (ceza bilimi)gibi psiko-yasal alanlara ilişkin konular ele alınır.

PSI420 Alan Çalışması IV

Genel psikopatoloji bilgisinin (duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, somatoform bozukluklar, yapay bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, uyku bozuklukları) somut örneklere dayandırılarak tekrar edilmesi, görüşme tekniklerinin gözlemler doğrultusunda tartışılması.

PSI422E Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji terminolojisi, psikopatoloji, klinikte görülen psikopatolojilerle ilgili bilgi aktarımı

PSI424 Yakın Dönem Psikoloji Tarihi

Psikoloji biliminin kökenlerini, bir bilim alanı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir bütünlük içinde incelemektir. Psikolojinin nasıl şekillendiğini, hangi koşullardan, nasıl etkilendiğini anlamak ve günümüz psikoloji anlayışının nasıl oluştuğunu bir bütün olarak kavramaktır.

PSI426E Klinik Psikolojide Çağdaş Gelişmeler

Güncel klinik psikoloji yaklaşımları ve uygulamaları öğrenmeti amaçlamaktadır.

PSI456 Sağlık Psikolojisi

Bu ders sağlık hali, hastalıkların gelişimi, psikolojisinin tanımı, araştırma yöntemleri, sağlık davranışı, psikoimmunoloji, stres ve sağlık-hastalık ilişkisi, sağlık-hastalık algısı, kronik hastalıklara psikososyal yaklaşım gibi konuları kapsar. Ayrıca sağlık halinin sürdürülmesi, hastalık gelişimi, hastalığın seyri ve hasta/ailenin tepkileri üzerinde etkili olan bilişsel, davranışsal ve emosyonel etkenler incelenir.

Tuğba Altıntaş
e-mail :tugba.altintas@kisbu.edu.tr
Telefon:+90 (392) 233 55 22 Dahili :122
Oda No: ---

RPD BÖLÜMÜ DUYURU VE HABERLER

Güz Dönemi Fakülte Ders Programları

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI – (18 Eylül 2018 – 04 Ocak 2019) Fakülte Ders Programları Hukuk ...
Daha Fazlasını Oku