İlahiyat

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, İlahiyat Bölümü, 2015 yılında ilk öğrencileri ile Kıbrıs'ta eğitim hayatına başlamıştır.
Dini İlimler Fakültesi, İlahiyat Bölümü olarak ada da açılan ilk üniversite konumundadır.
Üniversitemiz, YÖK müfredatlı olup Türkiye'deki İlahiyat fakülteleri ile denkliği bulunmaktadır.
Arapça ve Kuran'ı Kerim'in dersleri bölümümüzün temel dersleri olduğu için Hazırlık sınıfı açılmış ve zorunlu tutulmuştur.
Bölümümüzdeki Arapça dersleri, Ürdün'den ve Mısır'dan gelen yabancı uyruklu hocalarımız ile birebir ders şeklinde işlenmektedir. Öğrencilerimize pedagojik formasyon dersleri dönem dersleri olarak eklenmiştir.
İlahiyat Bölümü %100 burslu olarak 4 yıl öğrenim bursu şeklinde devam etmektedir. Akademik Kadrosu, alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturulmuş, hedefimiz akademik başarı seviyesi yüksek sosyal ve girişimci birer öğrenci yetiştirmektir.
I.Yarıyıl II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
ILA101 Kuran İlimleri ve Tefsir Tarihi 2 1 2 3 ILA102 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 2 1 3 3
ILA103 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid I 1 2 3 4 ILA104 Kuran-ı Kerim Okuma Tecvid II 1 2 3 4
ILA105 İslam İnanç Esasları (Akait) 2 0 2 4 ILA106 Tefsir Usulü 2 0 2 3
ILA109 İslam İbadet Esasları (Fıkıh) 2 0 2 4 ILA108 İslam Hukuku Usulü 2 0 2 4
ILA111 Siyer 2 0 2 3 ILA110 İslam Tarihi 2 0 2 3
TRH115 Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi -I 2 0 2 2 TRH116 Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi -II 2 0 2 2
TDE115 Türk Dili-I 2 0 2 2 TDE116 Türk Dili-II 2 0 2 2
ING101 İngilizce I 2 0 2 3 ING102 İngilizce-II 2 0 3 3
Seçmeli Ders 2 0 3 2 Seçmeli Ders 2 0 2 3
Toplam 20 27 Toplam 21 26
Eğitim Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Eğitim Psikolojisi 3 2 2 4
Genel Toplam 22 30 Genel Toplam 23 30
III. Yarıyıl IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
ILA201 Kelam Tarihi 1 1 2 3 ILA202 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 3
ILA203 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid III 1 2 3 5 ILA204 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid IV 1 2 3 4
ILA205 Hadis Tarihi ve Usulü 2 0 3 3 ILA206 Hadis I 2 0 3 3
ILA207 Tefsir-I 2 0 3 3 ILA208 Tefsir-II 2 0 3 3
ILA209 İslam Hukuku-I 2 0 3 3 ILA210 İslam Hukuku-II 2 0 3 4
ILA211 İslam Tarihi-II 2 0 2 3 ILA212 Mantık 2 0 2 4
Seçmeli Ders 2 0 2 3 ILA214 Seçmeli Ders 2 1 2 3
Seçmeli Ders 2 0 2 3 Seçmeli Ders 2 0 2 3
Toplam 20 26 Toplam 20 27
Ölçme ve Değerlendirme 2 1 3 4 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 0 2 3
                                                     Genel Toplam 23 30                                                                      Genel Toplam      22 30
V. Yarıyıl VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
ILA301 Arap Dili ve Edebiyatı -I 2 1 2 2 ILA302 Arap Dili ve Edebiyatı- II 2 0 3 3
ILA303 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid-V 1 2 2 3 ILA304 Kuran- Kerim Okuma ve Tecvid VI 1 2 2 4
ILA305 Hadis II 2 0 2 3 ILA306 Hadis III 2 0 2 3
ILA307 Tefsir- III 2 0 2 3 ILA308 İslam Felsefesi 2 0 2 3
ILA309 İslam Hukuku-III 2 0 2 3 ILA310 İslam Hukuku-V 2 0 2 3
ILA311 Felsefe Tarihi 3 0 3 3 ILA312 Tefsir-IV 2 0 2 3
ILA313 İslam Mezhepleri Tarihi 2 0 2 3 ILA314 Din Sosyolojisi 2 0 2 3
ILA315 Din Psikolojisi 3 0 2 3 Üniversite Seçmeli Ders-II 2 0 2 2
Bilimsel Yazı ve Teknikleri 2 0 2 2 Fakülte Seçmeli Ders-II 2 0 2 2
Fakülte Seçmeli Ders-I 2 0 2 2 Toplam 19 26
Toplam 21 27 Öğretim İlke ve Yöntemleri ve Özel Öğretim Yöntemleri 2 0 5 4
Sınıf Yönetimi 3 2 3 3 Genel Toplam 24 30
Genel Toplam 24 30
VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS Ders Kodu Ders Ad‎ı T U Kredi AKTS
ILA401 Klasik Dini Metinleri-Arapça 2 0 2 3 ILA402 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid VIII 1 1 2 3
ILA403 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid VII 1 1 2 4 ILA404 İslami Türk Edebiyatı 2 0 2 2
ILA405 Tasavvuf 2 0 3 4 ILA406 Din Felsefesi 2 0 2 2
ILA407 Din Eğitimi 2 0 2 4 Bitirme Çalışması 0 4 6 12
ILA409 Dinler Tarihi 2 0 2 4 Üniversite Seçmeli Ders-IV 2 0 2 3
Üniversite Seçmeli Ders-III 2 0 2 4 Fakülte Seçmeli Ders-IV 2 0 2 2
Fakülte Seçmeli Ders-III 2 0 2 3 Toplam 16 24
Toplam 15 26 Öğretmenlik Uygulaması ve Sınıf Yönetimi 3 6 6 6
Öğretmenlik Mesleğinde Etik / Değerler Eğitimi 2 0 2 4 Genel Toplam 22 30
Genel Toplam 17 30
                       
  Toplam AKTS: 240                    
  Toplam KREDİ:175                    
  Toplam Formasyon KREDİ: 25                    
  Toplam Seçmeli KREDİ: 36                    
  Ortak Zorunlu Ders Kredisi: 12                    
  Zorunlu Ders KREDİSİ: 102                    

ILA103 Kur’an-I Kerim Okuma ve Tecvid I

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

ILA105 Islam İnanç Esasları ( Akait)

Bu ders, din, iman, islam küfür, şirk, irtadat gibi temel kavramları, Allahn varlığı ve sıfatları, Nübüvvet konuları, Kıyamet ve ahiretin varlığına ve ahirette hayatına ait amellerin sorgulanması, şefaat, sırat, havz, cennet ve cehennem gibi konuları içerir.

ILA109 İslam İbadet Esasları (Fıkıh)

İbadet kavramını ve bu kavramla ilgili meseleleri kapsamlı bir şekilde tanıtmak, bu alanla ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturmak ve öğrencinin gerek meslekî gerekse günlük hayatında karşılaşacağı ibadetler ile ilgili problemleri çözecek bilgi ve yeterliliğe ulaşmasını sağlamak. Mükellefiyet, ibadet kavramı, temizlik kavramı, temel ibadet türleri olan namaz, oruç, hac, zekat ve kurban konuları ve günlük hayatla ilgili bir takım meseleler

ILA111 Siyer

Tarih metodolojisinin temel kavramları, İslam tarihçiliğinin doğuş ve gelişimi, İslam’ın doğduğu tarihsel ortam, Hz. Muhammed’in Mekke dönemi hayatı, Hicret, Medine dönemi hayatı, Müşrikler, Yahudi ve Hıristiyanlar ile ilişkileri, bu dönemdeki seriyye ve gazveler, Veda Haccı, vefatı, ailesi, şahsiyet özellikleri ve tebliğ metodu işlenecektir. Ayrıca siyer literatürü ve farklı kültürlerdeki Hz. Muhammed algılamaları üzerinde de durulacaktır.

TRH115 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I

Yakın dönem tarihinin temel meselelerinin ele alındığı bu derste Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu hazırlayan siyasal, sosyal, iktisadi ve kültürel ortam üzerinde durulmaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki ıslahat hareketleri, meşruti/parlamenter düzene geçiş denemeleri, on dokuzuncu yüzyılın belli başlı fikir akımları, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi çok boyutlu olarak işlenmektedir.

TDE115 Türk Dili I

Yükseköğrenim döneminde her öğrenciye ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin eserleriyle öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

ING101 İngilizce I

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.

ILA104 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid II

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

ILA108 Fıkıh I

İslâm hukuk usulünde hükmün kaynağı, hükmün farklı açılardan çeşitleri, hüküm elde etme, yorumlama, içtihat yol ve yöntemleri, müçtehitlerin tabakaları ve bunu tespitte esas alınan kıstasların kavratılması, İslâm hukukunun genel gayeleri ve hikmet-i teşrî konularında bilgilendirme yapılacaktır.

ILA112 Kuran İlimleri ve Tefsir Tarihi

Tefsir Usûlü’nün tanımı, konusu, gayesi, önemi, doğusu, gelişmesi ve kaynakları. Kur’an ilimlerinin aşağıdaki program çerçevesinde örnekleriyle tanıtılması: Yedi harf ve kıraat meselesi, muhkem ve müteşabih, esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensûh, i’câz-ı Kur’an, sure başlangıçları ve başlangıç harfleri, Kur’an’da Yeminler, Kur’an’da Kıssalar, Kur’an’da Tekrarlar, Kur’an’da Meseller, Kur’an’da Hakikat ve Mecaz, Kur’an’ın Siyak ve Sibakı, Kur’an ve Tarihsellik Sorunu, 14. Kur’an Yorumu. 15. Kur’an Semantiği. İslam tefsir geleneğinin dayandığı usulün, Kur’an’î biçim ve içerik bakımından tahlil eden disiplinlerin (Ulûm-ı Kur’an), bunlarla ilgili literatürün ve çağdaş tefsir yaklaşımlarının tanıtılması amaçlanmaktadır.

ILA114 Kelam

İslam'ın erken döneminde ortaya çıkan inanç tartışmaları. Kelam ilminin teşekkül devri ve kurucuları. Kelam ekollerinin gelişim ve değişim süreçleri incelemek ve tarihini vermek.

TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi II

TBMM’nin açılması ve Milli Mücadele’nin evreleri, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet’in ilanı, hilafetin ilgası ile siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel alanda yapılan inkılâplar bu derste ele alınmaktadır. Çok partili hayata geçiş denemeleri, Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası ile Atatürk İlkeleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çok partili hayata geçiş sonrası yaşanan gelişmeler de genel olarak değerlendirilmektedir.

TDE116 Türk Dili II

Türk dili ve edebiyatının seçkin eserlerinden örnekler üzerinde öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; dil bilincini geliştirici etkinlikler yapılacaktır.

ING102 İngilizce II

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.

ILA201 Arapça Gramer III

Arapça, harflerin tanınması, isim, harf ve fiillerin yapılarının öğrenilerek, günlük basıt cümleleri kullanabilme, isim ve fiil cümlelerinin yapılarını kavrayarak basit düzeyde irablarını yapabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

ILA203 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid III

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

ILA205 Hadis Usulü

Bu derste başlangıçtan günümüze hadis tarihi ve usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir. Hadis usulünün temel kavramlarını tanıtmak ve hadisleri değerlendirmede metodoloji kazandırmaktır.

ILA207 Tefsir Usulü

Tefsir Tarihi ve Usulü İlmi, Bu ilmin temel konuları anlamaktır. Kur’an tarihine ait konuları kavrayıp yorumlamaktır. Sağlıklı bir Kur’an tasavvuruna sahip olmak, Tefsir usûlü ve Kur’an ilimleri ile ilgili klâsik ve modern literatürü tanımak, Tefsir usûlünün konusunu, tarifini ve gayesini açıklamaktır. Tefsir Usulü konularını diğer Temel İslam Bilimlerinin bağlantılı konularıyla ilişkilendirir.

ILA209 Fıkıh II

İslâm hukuk usulünde hükmün kaynağı, hükmün farklı açılardan çeşitleri, hüküm elde etme, yorumlama, içtihat yol ve yöntemleri, müçtehitlerin tabakaları ve bunu tespitte esas alınan kıstasların kavratılması, İslâm hukukunun genel gayeleri ve hikmet-i teşrî konularında bilgilendirme yapılacaktır.

ILA211 İslam Tarihi

Öncelikle tarih biliminin temel kavramları, İslam tarihçiliğinin doğuş ve gelişimi ile İslam tarihinin kaynakları üzerinde durulmaktadır. İslam öncesi Arap tarihi (Cahiliye) ve Mekke tarihinden sonra Hz. Muhammed dönemi, Dört Halife dönemi, siyasi gelişmeler ve ilk fetih hareketleri konu edilmektedir.

ILA213 Arapça Metin III

Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.

ILA215 Arapça Okuma Yazma III

Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.

ILA202 Arapça Gramer IV

Arapça, harflerin tanınması, isim, harf ve fiillerin yapılarının öğrenilerek, günlük basıt cümleleri kullanabilme, isim ve fiil cümlelerinin yapılarını kavrayarak basit düzeyde irablarını yapabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

ILA204 Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid IV

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

ILA206 Hadis I

Hadis usûlü dersinde görülen konuların da bir nevi uygulaması olacak olan derste Temel hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve yirmi tane hadis ezberlenecektir.

ILA208 Fıkıh III

Bu derste İslam Hukukunu ve İslam Hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarma metotlarını kavramak, İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerini daha iyi anlamak için kavramlar üzerinde durulacaktır.

ILA212Tefsir I

Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.

ILA214 Arapça Metin IV

Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.

ILA216 Arapça Okuma Yazma IV

Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.

ILA218 İslam Sanatları Tarihi

Sanatın tanımı ve çeşitleri, sanat tarihinin temel kavram ve meseleleri, sanat-din ilişkisi, İslam sanatının doğuşu, gelişmesi ve başlıca hususiyetleri ile Türk-İslam estetiği konu edilmektedir. İslam sanatını etkileyen faktörler ve bu sanatın dayandığı düşünce temelleri kritik edilmektedir. Mimari ve tezyini sanatlar alanında Türk-İslam sanatının anıtsal eserleri tanıtılmakta ve değerlendirilmektedir.

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

EBB 201: Ölçme ve Değerlerndirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

RPD 203 Özel Eğitim

Bu derste özel eğitime muhtaç bireyler ve ailelerinin eğitim, gelişim, uyum ve psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesinde birey ve aileye uygun rehberlik ve yöneltme hizmetlerinin nasıl verileceği, rehabilitasyon, aile danışmanlığı, ana-baba eğitimi, özürlü çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmetleri gibi konular incelenir. Öğrenciler, dezavantajlı ve üstün yetenekli kişilerin, özel gereksinimleri olan kişiler olduklarının kavrayacaklardır. Özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerinin hem engellenmişlik ve korku gibi olumsuz duygularının . hem de başardıklarının fark edilmesini sağlanacaktır.

RPD 209 Rehberlik

Psikolojik danışman adayı öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlığın temellerini oluşturan ve daha sonra her birini birer ders olarak görecekleri konuları tanımaları ve psikolojik danışmanlık mesleğinin etik ve profesyonel yönlerini kavramalarının sağlanması

EBB 204 Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler

EBB 208 Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri

PSI417 Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

Bu dersin amacı, psikolojik araştırma yöntemlerinin neler olduğu, araştırma deseni kurma, değişkenlerin kontrol etme, uygulama yapma ve veri analizlerinin öğrenilmesidir. Dersin sonunda APA formatında tez veya makale yazımı için gerekli temel bilgilerin kazandırılması beklenmektedir.

SEÇMELİ DERSLER

ILA226 Dini Musuki

Bu derste mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler, klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.

ILA230 HÜSN-İ HAT

Hat sanatının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, yazı çeşitleri ve kullanım alanları, malzeme ve öğrenim usulleri, Sülüs hattıyla meşk çalışmaları

YAYGIN DİN EĞİTİMİ

Din eğitimiyle ilgili bazı kavramlar, din eğitiminin alanları, ilkeleri, metotları, diğer dallarla ilişkileri, İslam din eğitiminin tarihi gelişimi, bilim dalı olarak ortaya çıkışı, dini gelişim teorileri, din ve öğrenme, Türkiyede din eğitiminin tarihi gelişimi ve hukuki dayanakları, dini öğreten personelin yetiştirilmesi, bazı batı ülkelerinde din eğitimi uygulamaları

DİKSİYON

Öğrencinin dili kullanırken ses ve kelimeleri doğru telaffuz edebilmesini dili kullanırken doğru nesef alıp sesleri doğru telaffuz edebilmesini ve öğrenmesini sağlamak.

Prof. Dr. Fazıl Arslan
Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay
Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ay
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sürün
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Atan
Yrd. Doç. Dr. Necdet Yılmaz
Öğr. Gör. Mustafa Demirkan
Öğr. Gör. Hakan Moral
Öğr. Gör. Elif Gülsün